تبلیغات
❥⇜Dïąɓσℓïҡ Lσ√εŗş ♦Mσŗε Bℓσσđ✘ - ســــــــــلام

 

❥⇜Dïąɓσℓïҡ Lσ√εŗş ♦Mσŗε Bℓσσđ✘

♡ عـاشـقــانـه عـاشــق ☆☆ عـاشـقــان شیـطـانیــم ♡


ســــــــــلام
1394/08/2822:48   
ســــــلام به همــــــــه مـــــن نویســـــــــنده هســــــــــتم و از عاشـــــــــــقان شیطـــــــــــــانی اپ مــــیــکنم بخصـــــــوص 

ایــــــــــاتـــــو
راستــــــــــی تو داســـــــــتان ها مـــــن نقش ایــــــــــاتو رو بر عهـــــــــده گـــــــــرفتم
دیگـــــــــــه برو ادامــــــــــه از ایــــــــــاتو اپ کـــــــــردم


دنـــــــــدون نــــــــارو بــــــــــــــرم مـــــــــــــن 
ایــــــــــــــاتــــــــــــو ایـــــــــــــــــن کیــــــــــــــــه ؟؟؟؟
ایــــــــــاتــــــــــو بـــــــــــازم خـــــــــــــون یویـــــــــــــی را نوش جــــــــــــان کــــــــــردی؟؟؟؟
ایــــــــاتـــــــــو تـــــــــو همیـــــــشــــه خوش عــــــــــکس  بـــــــــودی 
اینـــــــــجا فکـــــــر کنــــــــم تــــــــو قســــــمت یــــــه دونـــــــــــه مونـــــــــده بـــــــه اخـــــــر اتفــــــــاق میــــــــوفـــــــته
 چــــــــــــــه عاشـــــــــــــــقانــــــــه 
خــــــوب همـــــــــــین بـــــــــــــود تا بـــــــــــــــعد بــــــــــــــای راســــــــــتی نظــــــــــر فرامـــــــــــــوش نشــــــــــــود.    
ا ر یـــ ـــ . . . کــیـــر یــ ه ــا ر ا . . . کــامـــنت()